Huisregels

HUISREGELS DAG VAN LEEUWEN

Om de sfeer optimaal te behouden, heeft de Stichting Dag van Leeuwen een aantal regels opgesteld. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

TOEGANG
Bij de entree van het evenement kan zich de mogelijkheid voordoen dat de bezoeker zich moet laten fouilleren door de beveiligingsdienst. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien u niet wenst mee te werken aan de controle, kan de toegang worden ontzegd.
Stichting Dag van Leeuwen hanteert geen minimumleeftijd voor toegang tot het terrein. Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit is van een geldige legitimatie en zo nodig een toegangsbewijs.(Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd)
Er worden polsbandjes uitgedeeld naar leeftijd. Zonder polsbandje kan de bezoeker alcoholische drank geweigerd worden. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt de toegang tot de rest van het evenementenweekend ontzegd.
Bij het verlaten van het terrein, is er geen garantie dat het terrein later opnieuw betreden kan worden. Er dient opnieuw een toegangsbewijs te worden gekocht.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische)dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie) Bij constatering hiervan zal het betreffende voorwerp in beslag worden genomen, zonder dat dit retour gevraagd kan worden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Tijdens het evenement gelden aangepaste tijdelijke verkeersmaatregelen.
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de organisatie dienen opgevolgd te worden.

DRUGS/ALCOHOL
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
Bij aankoop en in bezit zijn van alcoholische dranken zal de landelijke leeftijdsgrens worden aangehouden. Deze informatie staat op de website van de Rijksoverheid. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol)
Het is verboden om op het evenement drugs te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. Bij constatering hiervan zal dit in beslag worden genomen, zonder dat het retour gevraagd kan worden.

ROKEN
In de feesttent en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein worden geen rookwaren verkocht.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen van de organisatie of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

HANDEL EN VERKOOP/ PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.

EIGEN RISICO
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenemententerrein.
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting Dag van Leeuwen en medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

PROGRAMMA
Het programma is onder voorbehoud. Bij wijzigingen van 1 of meerdere artiesten/acts. Bij het niet doorgaan van een of meerdere evenementen zal te allen tijde worden geprobeerd een vervangende evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te realiseren.
Er zal nimmer restitutie van entreebewijzen of ander soort kosten plaatsvinden, tenzij van tevoren vermeld.

MUNTEN
Tijdens het gehele weekend is het op het evenemententerrein aan de Wiel, alleen mogelijk om de (non-) alcoholische dranken met de groene "Dag van Leeuwen" munten te betalen. Met een andere kleur munt is het dus niet mogelijk om hiermee te betalen. Ook het inwisselen van oude munten is niet meer mogelijk.

EHBO
Op het evenemententerrein is een EHBO-post aanwezig. De medewerkers van de EHBO zullen de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen. Volg te allen tijde de instructies op van de hulpverlenende instanties.

OVERIGE SITUATIES
Het is verboden de nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren.
Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven.
Het gooien met drank is verboden.
Ongewenste intimiteiten, racistische-, seksistische- , beledigende en/of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.

TOEGANGSKAARTEN
Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk.
Het is niet toegestaan om de toegangskaarten middels (social media) 'like&win' acties weg te geven zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

FOTO- EN VIDEO OPNAME VOOR PR-DOELEINDEN
Tijdens het evenement is het PR team van Stichting Dag van Leeuwen aanwezig. Zodra u het evenemententerrein betreedt geeft u automatisch toestemming voor het maken van foto- en video opnames, die door Stichting Dag van Leeuwen als promotie van de Dag van Leeuwen / Wiellawaai gebruikt kunnen worden. Indien u dit niet wenst kunt u dit kenbaar maken aan het PR team.

Bij het niet naleven van de vernoemde huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder recht op restitutie van het entreegeld.
Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Bij agressie of constatering van strafbare feiten zal men worden overgedragen aan de politie.
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.