Jabema B.V.

Van Heemstraweg 103
6658 KE Wamel
Tel. 06-23605561